Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CHUO

                           
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CHUO มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   “บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้น”

- เช็คลงวันที่  20-22 สิงหาคม 2561 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)


ชื่อบัญชี  “บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้น”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี  002-3-701410


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.           สำเนาบัตรประชาชน
4.           เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝากเงิน (PAY IN) ฉบับจริง
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ