Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TGPRO

                          
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TGPRO  มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ พร้อมนำฝากผ่านระบบ BILLPAYMENT


สั่งจ่าย   “บัญชีเพิ่มทุน บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์”


- เช็คลงวันที่  24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

และท่านต้องนำเช็คฝากผ่านระบบ BILLPAYMENT ก่อน

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 

         หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน ( Bill Payment )


ชื่อบัญชี  “บัญชีเพิ่มทุน บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์”

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนรัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระรามที่ 4)

บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 718-1-05565-5

ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  29 สิงหาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.           สำเนาบัตรประชาชน
4.           ใบนำฝากเงิน (BILL PAYMENT) ฉบับจริง
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ