Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NEWS-W5 ครั้งสุดท้าย

                        
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  NEWS-W5 มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   "บัญชีจองซื้อหุ้นบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่ 17 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2561

 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYlN)


ชื่อบัญชี  "บัญชีจองซื้อหุ้นบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน ซอย 6

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 018-3-00181-0


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2561(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ