Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ PACE-W1 ครั้งสุดท้าย

                      
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ PACE-W1 มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” 

- เช็คลงวันที่   วันที่ 07 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 15 ส.ค. 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 


ชื่อบัญชี  “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ) 

บัญชีกระแสรายวัน 

เลขที่155-301130-2 


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่    วันที่ 07 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 21 ส.ค. 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  20 ส.ค. 2561เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.     เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ