Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ AIRA-W1 ครั้งสุดท้าย

                     
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  AIRA-W1  มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.  ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย

“บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  วันที่ 18 กรกฏาคม ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 


ชื่อบัญชี  “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาอาคารวานิช

เลขที่บัญชี 220-0-58499-9

บัญชีสะสมทรัพย์


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  วันที่ 18 กรกฏาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.     เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝากเงิน (PAYIN)  

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ