Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน VGI-W1 ครั้งสุดท้าย

                     
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  VGI-W1   มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.  ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการใช้สิทธิ VGI-W1”

- เช็คลงวันที่ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 


 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 


ชื่อบัญชี  “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการใช้สิทธิ VGI-W1”

ธนาคารทิสโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่

ประเภทบัญชี กระแสรายวันพิเศษ

เลขที่บัญชี 0001-122-005172-6


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 26 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.     เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝากเงิน (PAYIN)  

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ