Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TH

                   
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  TH มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.  ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)””

- เช็คลงวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 


ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย

เลขที่บัญชี 013-3-08891-9

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  16 - 20 กรกฎาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝากเงิน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.     เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝากเงิน (PAYIN) ฉบับจริง

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ