Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TSI-W2 ครั้งสุดท้าย

              
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TSI-W2 มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.  ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย 

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)” 

- เช็คลงวันที่ 13 มิ.ย. 2561 วันที่ 22 มิ.ย. 2561 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เท่านั้น)


ระบุ 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 


ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางรัก

เลขที่บัญชี 014-1-06879-2


ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.2561ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  26 มิ.ย. 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.     เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ