Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ QTC-W1 ครั้งสุดท้าย

 
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ QTC-W1 มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย

“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่”

- เช็คลงวันที่  4 – 22 พฤษภาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
 2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 

ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่”

ธนาคารกรุงไทย สำนักนานาเหนือ 

เลขที่บัญชี 000-6-14350-4 

บัญชีออมทรัพย์


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  4 – 24 พฤษภาคม 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ