Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ AEC-W4 ครั้งสุดท้าย


 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ AEC-W4 มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”


- เช็คลงวันที่  4 – 22 พฤษภาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น 2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 
ชื่อบัญชี 
“บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต

เลขที่บัญชี 205-0-63113-0

บัญชีออมทรัพย์


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  4 – 24 พฤษภาคม 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ