Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ KIAT-W1 ครั้งสุดท้าย

                      
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  KIAT-W1   ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,    แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย 

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน) ”

- เช็คลงวันที่  8 - 20 มีนาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561เท่านั้น)


ระบุ 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2. ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)  ชื่อบัญชี
  

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน) ”

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากเกร็ด

เลขที่บัญชี 142-2-33288-8

บัญชีออมทรัพย์


ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่   8-22 มีนาคม 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  21 มีนาคม 2561  เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  ใบนำฝากเงิน (BILLPAYMENT) ฉบับจริง
5.  สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 4 ธนาคาร ดังนี้คือ
                       1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
                       2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
                       3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 
                       4) ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) 
  

  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ