Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน KWG

                     
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  KWG  มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระโดยโอนเงิน (Bill Payment) เท่านั้น


ชื่อบัญชี 

“บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2561

  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  ใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  ใบนำฝากเงิน (BILLPAYMENT) ฉบับจริง
5.  สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 4 ธนาคาร ดังนี้คือ
                       1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
                       2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
                       3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 
                       4) ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) 
  

  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ