Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TSF

                 
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  TSF มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค,    แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment


สั่งจ่าย   

““บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”


- เช็คลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นำฝากผ่านระบบ Bill Payment 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค  หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน(BILL PAYMENT)


ชื่อบัญชี 

“บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี :  049-3-14530-4

ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

           1.  ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
           2.  ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
           3.  สำเนาบัตรประชาชน
           4.  เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ และ BILL PAYMENT หรือใบนำฝากเงิน (BILL PAYMENT) ฉบับจริง
           5.  สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 9 ธนาคารดังนี้ 
                1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
                2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
                3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
                4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
                5) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
                6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                7) ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
                8) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
                9) ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)


  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ