Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ SAMART-W (ครั้งสุดท้าย)

              
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ SAMART-W มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.
ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  


สั่งจ่าย   “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  02 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 13 ก.พ. 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 

หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 


ชื่อบัญชี  “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 568-0-04182-0

SWIFT Code KRTHTHBK 


บุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่   02 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 15  ก.พ. 2561  เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบ


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง

 

       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ