Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PACE

           
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PACE มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.
ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment  


สั่งจ่าย  

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น”

- เช็คลงวันที่  9 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบ Bill Payment 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 


ชื่อบัญชี  

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น”

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน  

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี : 111-3-92514-5

ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  9 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน  13 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.     ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.     สำเนาบัตรประชาชน

4.     เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ และ BILL PAYMENT หรือใบนำฝากเงิน (BILL PAYMENT) ฉบับจริง

5.     สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 8 ธนาคารดังนี้

           1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

           2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

           3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

           4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

           5) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

           6)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

           7)ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

          8)ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

 


 

       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ