Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FER-W1

          
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FER-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.
ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  


สั่งจ่าย  

“บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน)” 

- เช็คลงวันที่  21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 


 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 


ชื่อบัญชี  “บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก 3(ทรูทาวเวอร์)

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 106-2-06633-1 

ระบุ

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561  

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 11 มกราคม 2561  เท่านั้น)


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ พร้อมใบนำฝาก PAYIN ฉบับจริง 


 

       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ