Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HREIT

        
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HREITมีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.
ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย  

“บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม HREIT-RO-“

- เช็คลงวันที่  15 – 20 ธันวาคม 2560  

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 

   หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 


ชื่อบัญชี

“บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม HREIT-RO-“

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี 111-303480-5

ประเภทบัญชี เดินสะพัดระบุ

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  15 – 21 ธันวาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่  20 ธันวาคม 2560 เท่านั้น)


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAYIN ฉบับจริง

5. สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีคืนเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อ)

            เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เท่านั้น 

 


 

       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ