Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HYDRO

       
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HYDRO มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.
ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ (นำฝากผ่านระบบ BILL PAYMENT)


สั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น”

- เช็คลงวันที่  15 – 19 ธันวาคม 2560  (พร้อมนำฝากผ่านระบบ BILL PAYMENT)

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 18 ธันวาคม 2560  เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 

         หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (BILL PAYMENT) 


ชื่อบัญชี

 "บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

Comp. Code 32379

ระบุ

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2560  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 20 ธันวาคม 2560  เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง   


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ พร้อมใบนำฝาก BILL PAYMENT หรือ ใบนำฝาก BILL PAYMENT ฉบับจริง 


 

       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ