Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SYMC

      
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SYMC มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.
ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ (นำฝากผ่านระบบ BILL PAYMENT)


สั่งจ่าย  

“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์”

- เช็คลงวันที่  13 – 15 ธันวาคม 2560 (นำฝากผ่านระบบ BILL PAYMENT)

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 


- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (BILL PAYMENT) 


ชื่อบัญชี  “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร: กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

เลขที่บัญชี 028-8-04088-5

ประเภท กระแสรายวัน


ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  13 – 19 ธันวาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่  18 ธันวาคม 2560 เท่านั้น)


 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ พร้อมใบนำฝาก BILL PAYMENT หรือ ใบนำฝาก BILL PAYMENT ฉบับจริง 


 

       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ