Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NEWS

     
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NEWS มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1.ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย  

“บัญชีจองซื้อหุ้น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่ 04 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2560

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2560 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน(PAYIN) 

ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุ้น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สาขาย่อยพหลโยธิน ซอย 6

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ 018-3-00181-0


ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 04 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน วันที่ 18 ธ.ค. 2560เท่านั้น)

 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)


 


       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ