Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TMC-W1 ครั้งสุดท้าย

    
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TMC-W1  มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1.ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย

“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)” 

- เช็คลงวันที่  30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2560 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์ 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 

ชื่อบัญชี   “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)” 

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 00012120053743

ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2560 

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 13 ธันวาคม 2560 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)


 


       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ