Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ EPCO-W2 ครั้งสุดท้าย

  
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ EPCO-W2  มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วยเช็ค, 
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย 

"บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่   15 - 27 พฤศจิกายน 2560

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่   24 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILL PAYMENT)


ชื่อบัญชี  "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 799-2-57745-9

ระบุ
 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  15 - 29 พฤศจิกายน 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)