Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SIRI-W2

 
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SIRI-W2  มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วยเช็ค, 
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย  “บมจ.แสนสิริ เพื่อการจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” 

- เช็คลงวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 พร้อมนำฝาก

  ผ่านระบบ BILL PAYMENT

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 21 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 


- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILL PAYMENT)


ชื่อบัญชี  “บมจ.แสนสิริ เพื่อการจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ”

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 111-3-92690-5 

ระบุ

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

- โอนเงินระหว่างวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 22 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1.           ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ พร้อมใบนำฝาก BILL PAYMENT หรือ ใบนำฝาก BILL PAYMENT ฉบับจริง