Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TCMC


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TCMC  มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                               

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วยเช็ค, 
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย  " บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  13-15 พฤศจิกายน 2560 (พร้อมใบนำฝาก BILL PAYMENT)

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 14 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น)  


ระบุ 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค  หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILL PAYMENT)


ชื่อบัญชี  "บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร: ธนชาต จำกัด (มหาชน)

Com. Code H140 

Service Code 9061 


ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 16 พฤศจิกายน2560 เท่านั้น)


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1.           ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ พร้อมใบนำฝาก BILL PAYMENT หรือ ใบนำฝาก BILL PAYMENT ฉบับจริง

5.           สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ)
              เฉพาะ 9 ธนาคารดังนี้

      1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

      2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

      3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

      4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

      5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

      6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

      7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

      8) ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

      9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)