Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NOK

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NOK มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย  " บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

 

- เช็คลงวันที่  16-17 ตุลาคม 2560

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 16 ตุลาคม 2560 เท่านั้น) 

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน(PAYlN)

ชื่อบัญชี  " บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

 

ธนาคาร: กรุงเทพ สาขาสาทร

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี : 142-310059-1

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

 

-โอนเงินระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

 

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 19 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)

 
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง    (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค, แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAYIN) ฉบับจริง


5.           สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 9 ธนาคารดังนี้

           1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

           2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

           3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

           4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

           5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

           6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

           7)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

           8)ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)


           9)ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)


       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ