Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SPORT


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  SPORT มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

 

- เช็คลงวันที่  วันที่  16 - 18 ตุลาคม 2560

     (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 17 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์

 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

 

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

  


             เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.          ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2.          ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.          สำเนาบัตรประชาชน
4.          เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ