Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ MINT-W5 ครั้งสุดท้าย


เรียน
 ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ MINT-W5 มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงจำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ หลักทรัพย์ 2"

 - เช็คลงวันที่   10 ตุลาคม 2560 ถึง 1 พฤศจิกายน 2560 ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)

 ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

   **ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILLPAYMENT)

ชื่อบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงจำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ หลักทรัพย์ 2"

 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Service Code: BLSIPO

BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

 -โอนเงินระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึง 2 พฤศจิกายน 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

 (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น)

 

 

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ พร้อม Bill Payment หรือ Bill Payment

 

    

 

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ