Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ MAX-W3 ครั้งสุดท้าย


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ MAX-W3 มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น

 

- เช็คลงวันที่  4-16 ตุลาคม 2560

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 13 ตุลาคม 2560เท่านั้น)

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(PAYIN)

ชื่อบัญชี  บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น

 

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า

210-302-0604 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

 

-โอนเงินระหว่างวันที่  4-18 ตุลาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

 

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่   17 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)

 

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

 
 


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.           สำเนาบัตรประชาชน
4.           เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
 
    
 

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ