Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HOTPOT

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HOTPOT มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย  " บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น

 

- เช็คลงวันที่  2 - 4 ตุลาคม 2560  

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 3 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)  พร้อมแนบใบ Bill pay ที่กรอกรายละเอียดแล้ว

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน(Bill payment)

ชื่อบัญชี  " บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  (ชำระเป็น Bill pay)

 

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

 

-โอนเงินระหว่างวันที่ 2 6 ตุลาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

 

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 5 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)

 

 

 

 

 

    

 

 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค, แคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (Bill pay) ฉบับจริง

      ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ