Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ GUNKUL-W ครั้งสุดท้าย


 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ GUNKUL-W มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

 

- เช็คลงวันที่   14 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 25 กันยายน 2560 เท่านั้น)

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(PAYIN)

ชื่อบัญชี  "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน

ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-93100-7

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

 

-โอนเงินระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2560 –28 กันยายน 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

 

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 27 กันยายน 2560 เท่านั้น)

 

 

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)