Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ LOXLEY-W ครั้งสุดท้าย

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  LOXLEY-W มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย "บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

 

- เช็คลงวันที่   14 กันยายน 2560 – 27 กันยายน 2560

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 26 กันยายน 2560 เท่านั้น)

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

 

หมายเหตุ : - จ่ายเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ เท่านั้น

                - ไม่รับใบโอนเงิน (pay in)

 

 

 


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์

 

    

 

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ