Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EIC


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  EIC มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1.  ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย  "บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

 

- เช็คลงวันที่  4 - 6 กันยายน 2560

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 5 กันยายน 2560 เท่านั้น)

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(PAYIN)

ชื่อบัญชี  " บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส (ถนนวิภาวดี-รังสิต)

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 274-3-00268-0

 

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

 

-โอนเงินระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

 

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 7 กันยายน 2560 เท่านั้น)

 


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.       ใบจอง

2.       ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.       สำเนาบัตรประชาชน

4.       เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAYIN) ฉบับจริง

         

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ