Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TH-W1

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  TH-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย "บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ"

- เช็คลงวันที่   24 สิงหาคม 2560 – 6 กันยายน 2560

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายใน 5 กันยายน 2560 เท่านั้น)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน

(PAYIN)

ชื่อบัญชี  "บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ"

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย

ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 027-1-07272-0

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  24 สิงหาคม 2560 – 7 กันยายน 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 6 กันยายน 2560 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAYIN) ฉบับจริง

 

    

 

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ