Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย MBAX-W1

  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย MBAX-W1  มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

  1. ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

 

- เช็คลงวันที่ 2-11 สิงหาคม 2560 (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 10 สิงหาคม 2560 )

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์

 

-  ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILLPAYMENT)

ชื่อบัญชี บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว

บัญชีเลขที่ 129 3 16433 9

-โอนเงินระหว่างวันที่ 2-16 สิงหาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 15 สิงหาคม 2560 )

 

 


  เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1. ใบจอง  
 (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. เช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ หรือ PAYIN ฉบับจริง


  
ฝ่ายปฏิบัติการ