Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SKY

  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SKY    มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                            รายละเอียด


1.   
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค,ดร๊าฟท์

 สั่งจ่าย "บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)”

 เช็คลงวันที่  8-11 สิงหาคม 2560   

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 10 สิงหาคม 2560 เท่านั้น)

 หมายเหตุ จะต้องนำเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ เข้าบัญชี (BILL PAYMENT) เท่านั้น

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์    

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

 - ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILL PAYMENT)

ชื่อบัญชี  "บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)”


ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา G TOWER GRAND RAMA 9

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 468-064770-5            

 

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 8 -11 และ 15 ส.ค. 2560  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           BILLPAYMENT ฉบับจริง เท่านั้น
5.
           สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 5 ธนาคารดังนี้

              1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  

              2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  

              3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

              4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

              5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 ฝ่ายปฏิบัติการ