Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CPF

  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CPF  มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                            รายละเอียด


1.   
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค,ดร๊าฟท์

 สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 - เช็คลงวันที่  24  ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 ก.ค. 2560   

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 25 ก.ค. 2560   เท่านั้น)

 หมายเหตุ จะต้องนำเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ เข้าบัญชี

(BILL PAYMENT) เท่านั้น

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์    

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

 - ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(BILL PAYMENT)

ชื่อบัญชี  "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      สาขารัชโยธิน

 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 111-3-92514-5            

 

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 24 -27 และ 31 ก.ค. 2560  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           BILLPAYMENT ฉบับจริง เท่านั้น


 

 ฝ่ายปฏิบัติการ