Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย MAX-W2

  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย MAX-W2 มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                            รายละเอียด


1.   
ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค
,ดร๊าฟท์สั่งจ่าย  บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจแมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น

 

เช็คลงวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2560 (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 27 กรกฎาคม 2560)

  ระบุชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

 

 ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

2.ชำระโดยโอนเงิน (PAY IN)

ชื่อบัญชี บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจแมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น

 

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อาคารยาคูลท์ สนามเป้า
  • บัญชีเลขที่ 210-302-0604   ประเภทกระแสรายวัน

 

-โอนเงินระหว่างวันที่  18-31กรกฎาคม 2560 และวันที่ 1 สิงหาคม2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 31กรกฎาคม 2560 )

 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           สำเนาบัตรประชาชน

3.           เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ PAYIN ฉบับจริง
ฝ่ายปฏิบัติการ