Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน THL

 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  THL  มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                            รายละเอียด


1.  
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค,ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น

- เช็คลงวันที่  17 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2560   

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 18 ก.ค. 2560   เท่านั้น)

หมายเหตุ จะต้องนำเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ เข้าบัญชี

(BILL PAYMENT) เท่านั้น

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 

2.ชำระโดยโอนเงิน

(PAY IN)

ชื่อบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 155-3-00030-1            

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ก.ค. 2560   (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 20 ก.ค. 2560   เท่านั้น)

 

 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.           ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3.           สำเนาบัตรประชาชน

4.           BILLPAYMENT ฉบับจริง เท่านั้น

5.           สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 4 ธนาคารดังนี้

           1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

           2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

           3) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

           4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ