Quick Login

Announcement


Interest rate


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน กรกฎาคม 2560

   
ประเภทของเงินฝากอัตราดอกเบี้ย/ปีเริ่มใช้ดาวน์โหลด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.125% / 0.875% มิถุนายน 2559 download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0.875% กรกฎาคม 2560 download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%กรกฎาคม 2560download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)

5.06% / 6.06% / 8.50%กรกฎาคม 2560download
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%