Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน F&Dเรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  F&D  มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

                            รายละเอียด


1.
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย "บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)"

- เช็คลงวันที่  19 มิถุนายน 60 ถึง 21 มิถุนายน 60

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 20 มิถุนายน 60 เท่านั้น)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 


2.ชำระโดยโอนเงิน

(PAY IN)


ชื่อบัญชี
 "บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)"

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 33

       บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 003-1-16910-0            

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่าง  19 มิถุนายน 60 ถึง 23 มิถุนายน 60 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 22 มิถุนายน 60 เท่านั้น)

 

 1. ใบจอง   (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ พร้อมใบนำฝากเงิน PAY IN หรือ ใบนำฝากเงิน (PAY IN) ฉบับจริง

 

ฝ่ายปฏิบัติการ