Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน VTEเรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  VTE มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด


1.
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค


สั่งจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น

- เช็คลงวันที่  19 มิถุนายน  60 ถึง 21 มิถุนายน  60

     (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 20 มิถุนายน 60 เท่านั้น)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 


2.ชำระโดยโอนเงิน

(Bill Payment)


ชื่อบัญชี
 บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ   SERVICE CODE  : TNITY

Ref.1 (เลขบัตรประชาชน)

Ref.2 (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น)  

-โอนเงินระหว่าง  19 มิถุนายน  60 ถึง 23 มิถุนายน  60 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 22 มิถุนายน 60 เท่านั้น)

  
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (BILL PAYMENT) ฉบับจริง

5. สำเนาหน้า Book Bank ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ)


ฝ่ายปฏิบัติการ