Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย WORLD-W1เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย WORLD-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

 

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด


1. 
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น   

- เช็คลงวันที่ 16-27 มิ.ย. 60 (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 26 มิ.ย. 60)

-  ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 **ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

2.ชำระโดยโอนเงิน

(Pay-In)

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา

  บัญชีเลขที่ 270-222904-1  ประเภทออมทรัพย์

-โอนเงินระหว่างวันที่ 16- 29 มิ.ย. 60  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 28 มิ.ย. 60)

 

 

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

   1. ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAY-IN) ฉบับจริง     

ฝ่ายปฏิบัติการ