Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย GLAND-W3เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย GLAND-W3 มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด


1. 
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)     

- เช็คลงวันที่ 15-27 มิ.ย. 60 (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 26 มิ.ย. 60)

-  ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**


2.ชำระโดยโอนเงิน

(Pay-In)

ชื่อบัญชี บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)   

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต

 บัญชีเลขที่ 001-9-15878-1 ประเภทออมทรัพย์

-โอนเงินระหว่างวันที่ 15- 29 มิ.ย. 60  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 28 มิ.ย. 60)

  
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1. ใบจอง   (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
   2. สำเนาบัตรประชาชน
   3. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAY-IN) ฉบับจริง