Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย EVER-W2


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย EVER-W2 มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด


1. 
ชำระด้วย เช็ค,  

แคชเชียร์เช็ค


สั่งจ่าย
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)   

- เช็คลงวันที่ 15-27 มิ.ย. 60 (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 26 มิ.ย. 60)

-  ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

2.ชำระโดยโอนเงิน

(Pay-In)

ชื่อบัญชี บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)  

- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลบางนา

  บัญชีเลขที่ 193-6-02432-2 ประเภทออมทรัพย์

-โอนเงินระหว่างวันที่ 15- 29 มิ.ย. 60  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

  (ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายใน 28 มิ.ย. 60)

 

  

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

   1. ใบจอง    (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAY-IN) ฉบับจริง


     ฝ่ายปฏิบัติการ