Quick Login

Announcement


Brokerage Fee


ประกาศปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee)

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

              ตามประกาศสำนักงาน กลต.ที่ กม.10/2559 และ กม. 11/2559 ได้แจ้งปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) สำหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันจากเดิม 0.0018% เปลี่ยนเป็น 0.001% ดังนั้น

               ฝ่ายปฏิบัติการ ขอแจ้งว่า บริษัทฯจะคิดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน:

รายการ

อัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

1. ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(Brokerage Fee : Sliding scale)

เรียกเก็บตามอัตราขั้นบันไดโดยคำนวณตามมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

2. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee)

0.005%

3. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee)

0.001%

4. ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee)

0.001%

 

หมายเหตุ       ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จะนำไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)


               ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ (Regulatory Fee) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

เดิม

- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์:              ไม่เรียกเก็บ

ใหม่

- ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์: เรียกเก็บในอัตราดังนี้

  สัญญาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ: 0.10 บาท/สัญญา ยกเว้น

-   สัญญา Single Stock Futures ที่ราคาไม่เกิน 100 บาท: 0.01 บาท/สัญญา

-   สัญญาที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร: ไม่เรียกเก็บ

    อัตราขั้นต่ำ: 100,000 บาท

    อัตราสูงสุด: 1,000,000 บาท

-  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เฉพาะสินค้าเกษตร: ไม่เรียกเก็บ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ