Quick Login

Announcement


NOMURA iFund


แจ้งเปลี่ยนเวลารับเอกสารซื้อ LTF/RMF วันสุดท้ายเร็วขึ้น เป็น 13.30 น.


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 

เพื่อรองรับการซื้อขาย LTF/RMF วันสุดท้าย ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่มีจำนวนมากกว่าปกติ

บริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าที่ประสงค์ส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนในวันพรุ่งนี้ ดังนี้

1.    กรณีต้องส่งเอกสารประกอบ กรุณาคีย์คำสั่งซื้อพร้อมส่งเอกสารภายใน 13.30 น.

2.    กรณีไม่ต้องส่งเอกสารประกอบ สามารถส่งคำสั่งได้ตามปกติภายใน 14.30 น.