Quick Login

Announcement


Interest rate


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ประเภทของเงินฝากอัตราดอกเบี้ย/ปีเริ่มใช้ดาวน์โหลด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ 0.625% / 1.375% เมษายน 2558 download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1.375% พฤษภาคม 2558download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%พฤษภาคม 2558download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan) และ
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)
5.47%- 8.50% / 3.50%พฤษภาคม 2558download