Quick Login

Announcement


Announcement

Date Topic Subject Download
09/08/2565 Marginable ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด อันเนื่องมาจาก PAE จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
-
05/08/2565 Marginable Marginable Securities as of 5 August 2022
05/08/2565 Marginable WPH : Marginable Securities as of 5 August 2022
-
27/07/2565 Marginable ประกาศเลื่อนวันที่มีผลการปรับเปลี่ยนระบบหุ้นที่ให้บริการสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์
-
22/07/2565 Marginable Marginable Securities as of 25 July 2022
22/07/2565 Marginable TLI : Marginable Securities as of 25 July 2022
-
18/07/2565 Marginable แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบหุ้นที่ให้บริการสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์
-
01/07/2565 Marginable รายชื่อหลักทรัพย์ทีปรับลดอัตรามาร์จินเริ่มต้น (UPGRADED LIST)
01/07/2565 Marginable Marginable Securities as of 1 July 2022
15/06/2565 Marginable Marginable Securities as of 15 June 2022

1 | 2 | 3 |