สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม

24 พฤษภาคม 61ประโยชน์ที่ 1 

กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เมื่อกองทุนรวมนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์จนเกิดผลกำไร ผลกำไรของกองทุนรวมนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนอกจากนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนดและมีกำไร (capital gain) กำไรนั้นก็ได้รับยกเว้นภาษีด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้ถูกประเภท มีความเข้าใจถึงนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขของแต่ละกองทุนแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยเลยทีเดียวประโยชน์ที่ 2 
สิทธิประโยชน์จากการประหยัดภาษี โดยรัฐบาลให้สิทธิประโยชน์นี้แก่ผู้มีเงินได้ที่ลงทุนในกองทุนรวม LTF และ RMF สามารถลดหย่อนภาษีได้
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย