รู้หรือไม่ บัญชีมาร์จิ้น คืออะไร

08 มีนาคม 61

-  บัญชีที่สามารถขอเงินกู้เพื่อเพิ่มอำนาจซื้อหุ้นได้

-  เงินกู้ยืม เรียกว่า มาร์จิ้นโลน

-  ลูกค้าต้องวางหลักประกันขั้นต่ำ(initial margin requirement :IM) จะเป็น เงินสด หรือ หุ้นก็ได้ จึง จะมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นได้(ใช้เงินกู้ได้)


 

-  หุ้นที่ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นจะถือว่าเป็นหลักประกันชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติ

-  ลูกค้าต้องดำรงมูลค่าหลักประกัน(Equity) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ มิเช่นนั้นจะเรียกให้วาง หลักประกันเพิ่ม(Margin call) หรือ บังคับขายหุ้น(force sell)